Тотъ, чей ты видишъ гробъ, свой прожилъ вѣкъ изрядно, 
И обществу служилъ; но чемъѣХодилъ нарядно.

❂❂❂❂

Тематики стихотворения Тотъ, чей ты видишъ гробъ, свой прожилъ вѣкъ изрядно..: