Погибнетъ судно въ морѣ, 
И вскорѣ 
Оно, 
Въ послѣдній разъ застонетъ, 
Пойдетъ на дно, 
Потонетъ. 
Тутъ нѣкто на кормѣу кормщика спросилъ: 
Корма иль носъ потонетъ прежде. 
Отвѣтъ ему: въ кормѣосталось болѣсилъ. 
А тотъ сказалъ на то: я смерти жду въ надеждѣ, 
Хоть жизни не спасу; 
Мой врагъ на кораблѣвъ носу.

❂❂❂❂